Teratogeni potencijal lekova ?

19.08.2019. | 10:57
Teratogeni potencijal lekova ?

Teratogen je onaj lek koji ima potencijal da pod određenim okolnostima izazove permanentnu abnormalnost u strukturi ili funkciji ili dovede do usporenog rasta ili smrti embriona ili fetusa. Da li će neki lek ispoljiti teratogeni potencijal zavisi od hemijske strukture i farmakoloških dejstava leka, načina njegove primene, doze, dužine i frekvence primene leka, stadijuma gestacije u kojem je došlo do njegove primene kao i genetske predispozicije majke i/ili fetusa.

Tesko je utvrditi da li je lek teratogen ili ne. Razloga za to je vise. Pre svega, incidenca kongenitalnih anomalija je generalno niska. Ne mogu se raditi kontrolisani eksperimenti na trudnicama a animalni testovi nisu uvek pouzdani. Ponekad je potrebno produženo izlaganje leku a efekti primenjenog leka mogu biti odloženi ili neprepoznati. Uzorak trudnoca koje se prate mora biti dovoljno veliki. Bihejvioralne efekte je teško dokumentovati . I na kraju, ali ne najmanje vazno, mora postojati set karakterističnih oštećenja kao i “gestacijski prozor” u kom je moguća aktivnost teratogena i dokazan doznozavistan porast incidence oštećenja.

Neki poznati (dokazani) teratogeni su talidomid, varfarin, penicilamin, fenitoin, valproat, citostatici, retinoidi, ACE inhibitori, androgeni litijum, misoprostol, flukonazol, etanol.