Page 12 - Vega magazin 07
P. 12

Kardiovaskularni rizik i prevencija

     kardiovaskularnih bolesti     Patofiziološka  osnova  kardiovaskularnih  bolesti  je
     ateroskleroza koronarnih krvnih sudova. Ateroskleroza je
     kompleksna, multifaktorijalna bolest koja se razvija postepeno,
     brojnim mehanizmima, a pod uticajem genetskih i faktora
     okoline.

     Klinički, ateroskleroza se manifestuje kardiovaskularnim (KV)
     oboljenjima koja su vodeći uzrok smrti u Evropi, a obuhvataju:
     koronarnu bolest (infarkt miokarda, angina pektoris),
     perifernu bolest arterija, aortnu aneurizmu i ostale.

     Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti (KVB)

     Postoji više faktora koji jasno predisponiraju razvoju
     ateroskleroze, koji su nazvani faktorima rizika. Neki od
     njih se ne mogu menjati, kao sto su godine, pol, etničko
     poreklo, porodična predispozicija za koronarnu bolest ili
     mala težina na rođenju.

        Mnogo veći značaj imaju oni faktori rizika koje je
        moguće modifikovati, pa time i uticati na smanjenje
     pojave ateroskleroze i njenih posledica, a to su povišeni
     lipidi, hipertenzija, pušenje cigareta i šećerna bolest.

     Faktori rizika su u pozitivnoj korelaciji sa pojavom
     ateroskleroze, njenim daljim razvojem i kasnim posledicama.  Tabela 1. Faktori rizika za nastanak ishemijske bolesti srca
     Kada se javljaju zajedno, što je mnogo češće, njihov uticaj na
     stepen kardiovaskulrnog rizika je kumulativan.   Procena kardiovaskularnog rizika

     Faktori rizika su u pozitivnoj korelaciji sa pojavom Kardiovaskularni rizik se definiše kao verovatnoća da neka
     ateroskleroze, njenim daljim razvojem i kasnim posledicama. osoba ima aterosklerotski kardiovaskularni događaj (npr.
     Kada se javljaju zajedno, što je mnogo češće, njihov uticaj na infarkt miokarda) tokom određenog vremenskog perioda.
     stepen kardiovaskulrnog rizika je kumulativan.
                               Cilj procene kardiovaskularnog rizika je identifikacija onih
     Generalno uzevši faktore rizika za ishemijsku bolest srca visokorizičnih osoba kod kojih je neophodno odmah
     (IBS) možemo podeliti na konvencionalne, predisponirajuće započeti mere za promenu načina života i medikamentnu
     i nove faktore rizika (Tabela 1).          korekciju tradicionalnih faktora rizika. Sa druge strane,
     U kliničkoj praksi prevencija KV bolesti pomaže da se osobe bolesnicima sa niskim kardiovaskularnim rizikom treba
     sa niskim KV rizikom zadrže na tom nivou doživotno i da pružiti savet kako da zadrže taj nivo rizika u budućnosti.
     se kod zdravih osoba održavaju karakteristike zdravog
     života prema ciljnim vrednostima dokazanih faktora rizika: Procena kardiovaskulrnog rizika se preporučuje kod
     nepušenje, zdrava ishrana, fizička aktivnost 30min/dan, BMI svih muškaraca starijih od 40 godina i žena starijih od 50
     manji od 25, arterijski pritisak ispod 140/90 mmHg, ukupni godina. Kod bolesnika sa dijabetesom, već neželjenim
     holesterol ispod 5 mmol/l, LDL ispod 3 mmol/l, šećer u krvi kardiovaskularnim događajem kao i sa umerenom i teškom
     ispod 6 mmol/l.                   bubrežnom slabošću treba odmah započeti sa kontrolom
                               svih faktora rizika bez formalnog izračunavanja rizika.
     Kod osoba sa visokim KV rizikom potrebno je održavati
     rigorozniju kontrolu faktora rizika (npr. TA ispod Osobe mlađe od 40 godina starosti imaju nizak apsolutni
     130/80mmHg, ukupni holesterol ispod 4.0 mmol/l, LDL rizik, ali njihov relativni rizik može biti visok zbog prisustva
     ispod 2.0 mmol/l, HbA1c ispod 6.5%).        značajnih pojedinačnih faktora rizika.


     VEGA ZVEZDA ZDRAVLJA                                        14
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17