Page 13 - Vega magazin 07
P. 13

Primarna i sekundarna prevencija neželjenih kardiovaskularnih događaja

     Kardiovaskualrne bolesti uključujući i oboljenja srca i moždani
     udar, uzrok su 17.5 miliona smrti godišnje, a smatra se da
     2030. godine će broj smrtnih ishoda biti 23 miliona godišnje,
     što je nešto više od polovine stanovnika Australije.

     Primarna prevencija koronarne bolesti predstavlja
     prevenciju početka bolesti kod osoba bez ranijih simptoma.
     Ona obuhvata postupke kako do bolesti ne bi došlo. Postoje
     dva pristupa u primarnoj prevenciji: orjentacija na opštu
     populaciju i orjentacija na osobe sa povišenim rizikom.

        Među faktorima koji se najviše mogu modifikovati
        na populacionom nivou su pušenje, nepravilna
     ishrana, fizička neaktivnost.

     U Američkim AHA/ACC preporukama za primarnu Sekundarna prevencija se definiše kao niz preventivnih
     prevenciju kardiovaskularnih bolesti (KVB) iz 2019. mera koje su fokusirane na sprovođenje blagovremenog
     godine definisano je 10 ključnih poruka:      tretmana da bi se zaustavila ili odložila progresija
                               ishemijske bolesti srca (infarkt, angina), očuvao kvalitet
     1. Najvažniji način da se spreče KVB je promovisanje života, održao i unapredio funkcionalni kapacitet i sprečila
     zdravog načina života.               pojava rekurentnih događaja. Obuhvata niz mera kojim se
     2. Timski pristup je efikasna strategija za prevenciju KVB. optimizuje medikamentna terapija, modifikuju faktori rizika i
     Kliničari treba da procene socijalne determinante zdravlja utiče na promenu životnih navika (način ishrane, prestanak
     koje utiču na pojedince da donose odluke o lečenju. pušenja, fizička aktivnost).
     3. Odrasli od 40-75 godina treba da urade 10-godišnju
     procenu rizika za KVB i o tome da razgovaraju sa lekarom Cilj sekundarne prevencije je da se smanji rizik za nastanak
     pre početka farmakološke terapije.         ponovljenih kardiovaskualrnih događaja kod bolesnika koji
     4. Svi odrasli bi trebalo da konzumiraju zdravu ishranu koja imaju dokumentovanu kardiovaskularnu bolest. Modifikacija
     naglašava unos povrća, voća, orašastih plodova, celovitih faktora rizika i promena životnih navika u značajnoj meri
     žitarica, biljnih i životinjskih proteina, ribe, a uz minimalan doprinosi smanjenu učestalosti KVB.
     unos trans masti, obrađenog crvenog mesa, rafiniranih
     ugljenih hidrata i zaslađenih pića. Za odrasle gojazne osobe Prestanak pušenja kod bolesnika sa preležanim akutnim
     preporučuje se savetovanje i ograničavanje kalorijskog unosa. infarktom miokarda (AIM)  smanjuje smrtnost za čak
     5. Odrasli treba da imaju najmanje 150 minuta nedeljno 36%. Takođe, vrlo je važno da pacijenti sa KVB izbegavaju
     akumulirane fizičke aktivnosti umerenog inteziteta ili 75 pasivno pušenje!
     minuta nedeljno fizičke aktivnosti energičnijeg inteziteta.
     6. Za odrasle osobe sa dijabetesom tip 2 promene u  Kod pacijenta sa kardiovaskularnim bolestima
     načinu života kao što su poboljšanje navika u ishrani i  preporučuje se fizička aktivnost 30-60min dnevno
     fizička aktivnost od ključnog su značaja.      najmanje 5 puta nedeljno. Hodanje ili brzo hodanje
     7. Kod svih odraslih osoba treba da se obavi procena upotrebe predstavljaju odličan izbor vežbi, trčanje i džogiranje
     duvana prilikom svake posete zdravstvenoj ustanovi, a pušači predstavljaju najefikasniju formu dinamičnog aerobnog
     da dobiju savet i pomoć da odustanu od pušenja.   vežbanja u cilju smenjenja KV rizika i preporučuju se
     8. Aspirin se retko koristi u primarnoj prevenciji KVB zbog pacijentima kod kojih postoji uvid u stepen njihove
     nedostatka dokaza o koristi istog.         fizičke kondicije. Vožnja bicikla ima prednost jer se
     9. Terapija statinom (lekovi za snižavanje nivoa lipida u može prilagoditi različitim karakteritikama pacijenata,
     krvi) je tretman prve linije za primarnu prevenciju KVB kod dok se drugi oblici aerobnog treninga (plivanje, skijanje,
     pacijenata sa povišenim nivoom holesterola, lipoproteina ples) preporučuju utreniranim pacijentima uz procenu
     niske gustine (LDL-„loš“ holesterol), onima sa dijabetesom ukupnog rizika i nadzor.
     i osobama za koje se utvrdi da imaju povišen KVB rizik.
     10. Nefarmakološke intervencije se preporučuju za sve
     odrasle osobe sa povišenim krvnim pritiskom ili već  Doc. dr sc. med. Dušan Ružičić
     dijagnozom hipertenzije. Za one koji zahtevaju farmakološku
     terapiju ciljni krvni pritisak bi trebao biti <130/80mmHg.   specijalista interne medicine


     15                                       VEGA ZVEZDA ZDRAVLJA
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18